ААЖИМСГАХ

Аажим болгох, арай аажим болгох: хэмнэлээ аажимсгах (хэмнэлээ арай аажим болгох), хурдаа аажимсгах (хурдаа бага дэлгэрэнгүй...

хэмнэлээ аажимсгах

хэмнэлээ арай аажим болгох

хурдаа аажимсгах

хурдаа бага зэрэг хасах

явдлаа аажимсгах явдлаа удаашруулах