ААЖИМРАХ

Алгуур болох, аажим болох: явдал аажимрах (а. Алхаа алгуур аажим болох; б. Ажлын явц байдал дэлгэрэнгүй...