хүүхэд гажих
эхийн хэвэл доторх ураг байрнаасаа хөдлөх