гадирын цэцэг
/ ургамал /
гадирын модонд ургадаг ягаавтар цэцэг