ГАДИРУУЛАХ

Юмны хоёр этгээдийг дээш татах, өргөх.