ГАВГҮЙ

эв гавгүй (а. Эв эегүй, эв түнжингүй; б. Эв дүйгүй, эв хавгүй).