ГАВИА

Хүн, юмны хэр чадал, ажил үйлийн бүтээмж, эрчим.