ГАВИЛИН

Хоёр зүйлийг хооронд нь хавиран харшуулахад үүсэх соронзон орон.