ГАВЛАН I
/ хуучирсан /
Төвдийн орон нутгийн захирагч.
Ижил үг:

ГАВЛАН II