ГАВУУ
/ хуучирсан /

Улирсан цэргийн цол, бага тушаалын хүн.