ГАВШГАЙЧ

1. Шуурхай, гавшгай ажилладаг хүн, байгууллага, хамт олон - Дэрэмийн улаан трактор хадлангийн ногоон дэвсгэр дэлгэрэнгүй.... Ж. Лхагва. Гал улаан трактор.,  гавшгайч бригад (шаламгай ажилладаг тэргүүний хэсэг), гавшгайч хамт олон (гавшгай ажилладаг тэргүүний хамт олон), гавшгайч хүн (шалмаг ажилладаг хүн);


2. Тэдгээрт олгож байсан цол: таван жилийн гавшгайч (таван жилийн ажлыг гавшгай, шаламгай хийж, хугацаанаас нь өмнө дуусгасан дэлгэрэнгүй...
гавшгайч бригад шаламгай ажилладаг тэргүүний хэсэг
гавшгайч хамт олон гавшгай ажилладаг тэргүүний хамт олон
гавшгайч хүн шалмаг ажилладаг хүн
таван жилийн гавшгайч таван жилийн ажлыг гавшгай, шаламгай хийж, хугацаанаас нь өмнө дуусгасан хүн