ГАВРАХ I

Гав гарах, ан цав суух, гавтах: гаварсан аяга (гав суусан аяга), таваг гаврах дэлгэрэнгүй...

гаварсан аяга гав суусан аяга
таваг гаврах тавагт гав суух
Ижил үг:

ГАВРАХ II