ГАВИУР

Ажил хэргийн ахицтай байдал, урагштай байдал.