ядуугийн зовлон яая гэх вэ
ёстой юм ёсоороо гэсэн санаа