даараагүйсэн бол хоолой хаанаас өвдөх вэ
сайн дулаалах байсан юм гэсэн санаа