ВАКУУМ

Хийг нь соруулан авсан хөндий хоосон сав, агааргүй орчин; хоосовч: вакуум хаалга (дуу чимээ, жавар үл дэлгэрэнгүй...

вакуум хаалга

дуу чимээ, жавар үл нэвтрэх хаалга

вакуум цонх

дуу чимээ, тоос үл нэвтрэх цонх

вакуумд хийх

хийг нь соруулан авсан хөндий хоосон саванд хийх

вакуумтай болох гаднаас агаар, шингэн үл нэвтрэх нөхцөл бүрдэх
вакуумын зэвсэг шатамхай хийн хольцоор цэнэглэсэн бөмбөг