ВАЛЕНТ

Химийн нэгдэл үүсгэх атомын боломж, чадамж.