АДАЙР III

Тэрэгний арлын ялуу модонд нарийн савх модоор сүлжиж хийсэн чиг.

Ижил үг:

АДАЙР I

АДАЙР II