АДАЛ II
/ хуучирсан /

Өөрийн мэдлийн мал, хөрөнгө, өмч: адал мал (өөрийн мэдлийн мал) - Адал мал, албат хошуугаа эргэн дэлгэрэнгүй... Монгол ардын баатарлаг тууль., адал хогшил (өөрийн гэсэн эд хогшил) - Албат иргэдийг нь боолчилно, адал хогшлыг нь хураана гээд л байж гэнэ. Монгол ардын баатарлаг тууль., адал хөрөнгө (өөрийн мэдлийн хөрөнгө) - Зарим нь нэлээд адуу мал, адал хөрөнгөтэй байсан буй. Д.Гонгор. Халх товчоон.

адал мал өөрийн мэдлийн мал
адал хогшил өөрийн гэсэн эд хогшил
адал хөрөнгө өөрийн мэдлийн хөрөнгө
Ижил үг:

АДАЛ I