АДАГЛАХ

Адаг болгох, төгсгөх, эцэс болгох - Амтай болгон нь хөөс цахруулан бурж байдаг ч адаглаад тал хагас нь ч хэрэгжинэ дэлгэрэнгүй... Л.Хуушаан. Хөрст дэлхийтэйгээ хүйн холбоотой.