АДАГТЛАХ
/ хуучирсан /

Дуусгах, төгсгөх: үйл адагтлах (үйл хийж дуусах).