АДАГЛАЛ
/ хуучирсан /
Адаглах үйлийн нэр, эцэслэл, төгсгөл.