АДААХ II

Тээглүүлэх, авсаар гарахгүй болох.

Ижил үг:

АДААХ I