БҮДЧЭЭ

Улдан бүдрэх байдалтай: бүдчээ морь (байн байн бүдэрдэг морь).