БҮДЭГДЭХ

Хэтэрхий бүдэг болох, бүдэг учир тохиромжгүйдэх: бүдэгдэж харагдах (хэтэрхий бүдэг харагдах, бүүдгэр дэлгэрэнгүй...