БҮДЭГТЭХ

Улмаар бүдэг болох, балархайтах, өнгөгүйтэх.