БҮДЭГДҮҮ

1. Бүдэг байрын, бүдэг маягийн: бүдэгдүү өнгөтэй (бүдэг маягийн өнгө), бүдэгдүү дэлгэрэнгүй... (тод бус харагдах);


2. Бөглүү, аяархан: бүдэгдүү дуу (бөглүү сул дуу) - Мөн хэдэн удаа бүдэгдүү дуугаар улигнав. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.

бүдэгдүү өнгөтэй бүдэг маягийн өнгө
бүдэгдүү харагдах тод бус харагдах
бүдэгдүү дуу бөглүү сул дуу