БҮДҮҮХЭН

Нэлээд бүдүүн, томхон байдалтай: бүдүүхэн ташуур (нэлээд бүдүүн ташуур).