А ба ха

монгол цагаан толгойн өөр нэр. Зарим газарт монгол цагаан толгойг “а,ба,ха” гэх дарааллаар жагсааж байснаас ийн нэрлэв