байнгын цэрэг

улс орны энгийн үед хэзээд бэлхэн байлгадаг батлан хамгаалалтын жинхэнэ цэрэг анги