АГРЕМАН

Олон улсын хууль зүйгээр тухайн улс өөрийн дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүнээр томилон суулгахыг санал болгосон хүнийг нөгөө улсын засгийн дэлгэрэнгүй...