АКСИОМ

1. “Баталгаа үл шаардах” гэсэн утгатай герег үг, илт үнэн, маргаангүй үнэн;


2. Математикийн ухааны баталгаа шаардахгүй дүрэм.