БАГНАХ

дүн[г] ˃ дүгнэ, жин[г] ˃ жигнэ, шан[г] ˃ шагна гэдэгчлэн бан(г) хэмээх нэрээс үүссэн үйл үг; жигнэх багнах дэлгэрэнгүй...[хоршоо] (Шингэн бус зүйлийг хүнд хөнгөний хэмжээгээр хэмжих, хуваах; эмийн ургамал жигнэж багнах).