Авдаран сэвэг

зэгс бургас зэргээр авдарын хэлбэртэй гөрсөн эд бараа агуулах сав