сааль нэмэрлэх

шинэ гэрийн бүрлэг хэмээн зан үйлд зориулж, сүү саальтай хувин сав бэлэглэх