цаанатай наанатай явах

хүнтэй эвтэй байх, эв зүйгээ ололцон явах