яамны орон нутгийн байгууллага

засаг, захиргаа, нутаг дувсгэрийн тодорхой нэг нэгжид үйл ажиллагаа эрхлэх ч тухайн нутгийн удирдлагад шууд харьяалагдахгүй, харин төв байгууллагад дэлгэрэнгүй...