БӨӨЦӨС :

бөөцөс бөөцөс хийх (бөөцгөр юмны байн байн хөдлөх).