БӨРЗГӨРДӨХ

Дэндүү бөрзгөр болох, бөрзгөр учир зохимжгүйдэх.