БӨРЗГӨРДҮҮ

1. Бөрзгөр байрын, бүрсгэрдүү, өрвөгөрүүд, сөрвөгөрдүү - Бие нь хавчгар, үс ноос бүрзгэрдүү, нүд нь хонхор, дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага;


2. Жавхаа муутайхан.