БӨРСГӨРДӨХ

1. Дэндүү бөрсгөр болох, бөрсгөр учир тохиромжгүйдэх;


2. [шилжсэн] Дэндүү золбоогүй байх.