БӨӨЧЛӨХ

1. Бөө нарын сайн мууг үзэх, тахих, тайх;


2. Бөө дуурайн үйлдэх.