БӨРЗГӨР

Бүрсгэр; жавхаа муутай: бөрзгөр царай (бүрсгэр царай).