БӨӨЦРӨХ

Бөөцгөр хүн, амьтны цөвтнөн хөдлөх - Би гэр зуураа бөөцрөх төдий болжээ. дэлгэрэнгүй...