насны хэмжээ болох

а. Насны туйлд хүрэх; б. Нас эцэслэх