мах болох

а. Чанаж буй мах гүйцэд болох; б. [шилжсэн] Туйлдаж ядрах, хамаг бие булрах