БАГЛАХ V

Баг идээ идэх, хүртэх.

Ижил үг:

БАГЛАХ I

БАГЛАХ II

БАГЛАХ III

БАГЛАХ IV