БАГЛАХ I

1. Юмыг олс дээс, татлага зэргээр боож хүлэх, бэхлэх: ачаа бараа баглах (ачаа бараа боох), дэлгэрэнгүй...


2. Учраа бөхөө хөдөлгөхгүй байх, мэх хийлгэхгүй байх.

ачаа бараа баглах ачаа бараа боох
ном баглах ном боох
гэзгийг нь баглах гэзгийг нь боох
Ижил үг:

БАГЛАХ II

БАГЛАХ III

БАГЛАХ IV

БАГЛАХ V