БАГЛИ
/ нутгийн аялгуу /

1. Бургас, харгана зэргийн багларан ургасан байдал;


2. Хадаж хураасан бургас, харганын нэг багц, боодол.