САЙЖРУУЛАХ

1. Улам сайн болгох, чанаржуулах: амтыг нь сайжруулах (амт чанарыг нь нэмэгдүүлэх) - Хоолныхоо дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж., мал аж ахуйг сайжруулах (мал аж ахуйг хөгжүүлж чанаржуулах), хөрс сайжруулах (хөрсийг чанаржуулах, шим тэжээл сайтай болгох), засан сайжруулах газар [хуучирсан] (засан хүмүүжүүлэх газар);


2. Дэгжин дээшлүүлэх, нэмэгдүүлэх: худалдан авах чадварыг сайжруулах (худалдан авах чадварыг нэмэгдүүлэх), нийгмийн байдлыг дэлгэрэнгүй... (нийгмийн байдлыг дээшлүүлэх);

3. Боловсронгуй болгох: бичгийнхээ найруулгыг сайжруулах (найруулан бичих чадварыг нь боловсронгуй болгох);
4. Өвчинг илаарьшуулж, биеийн байдлыг дээрдүүлэх: эмчлэн сайжруулах (эмчилгээ хийж биеийн байдлыг дээрдүүлэх), сайжруулан дэлгэрэнгүй... (өвчинг илаарьшуулж, бие махбодын тэнхээ тамирыг нэмэгдүүлэх);

5. Зан аашийг нь эелдэг, зөөлөн болгох.

амтыг нь сайжруулах

амт чанарыг нь нэмэгдүүлэх, Хоолныхоо амт чанарыг улам сайжруулах болжээ. В.Шарма. Таван сургамж.

мал аж ахуйг сайжруулах

мал аж ахуйг хөгжүүлж чанаржуулах

хөрс сайжруулах

хөрсийг чанаржуулах, шим тэжээл сайтай болгох

засан сайжруулах газар

засан хүмүүжүүлэх газар

худалдан авах чадварыг сайжруулах

худалдан авах чадварыг нэмэгдүүлэх

нийгмийн байдлыг сайжруулах

нийгмийн байдлыг дээшлүүлэх

бичгийнхээ найруулгыг сайжруулах

найруулан бичих чадварыг нь боловсронгуй болгох

эмчлэн сайжруулах

эмчилгээ хийж биеийн байдлыг дээрдүүлэх

сайжруулан тэнхрүүлэх

өвчинг илаарьшуулж, бие махбодын тэнхээ тамирыг нэмэгдүүлэх